Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Halve van Nijkerk
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Organisator: Stichting Halve van Nijkerk
c. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft
ingeschreven voor deelname aan de Halve van Nijkerk. Overal waar in dit reglement sprake is van
Deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.

Artikel 1 – Algemeen
1. De Deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan de algemene voorwaarden.
2. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisator.

Artikel 2 – Deelname
1. De Deelnemer mag slechts aan de Halve van Nijkerk deelnemen indien hij/zij het daartoe strekkende
online inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig
is voldaan.
2. Deelname aan de Halve van Nijkerk geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het startnummer is niet
overdraagbaar.
3. Wettelijk zijn wij niet verplicht om geld terug te storten of om het inschrijfgeld niet te incasseren
bij een afmelding om wat voor reden dan ook. Een hardloopevenement is te vergelijken met een concert.
Ben je ziek en je kunt niet naar een concert gaan, krijg je je geld niet terug. Echter, wij hanteren
een soepelere regeling. Voor de Halve van Nijkerk kun je je tot en met zondag 31 maart 2018 tegen
€ 2,50 administratiekosten afmelden. Bij een afmelding na 31 maart 2018 zullen wij geen geld meer
terugstorten.
4. Deelnemer kan bij afmelding na 31 maart 2018 zijn of haar startnummer overdragen aan een ander.
De Deelnemer is verplicht deze wijziging uiterlijk vrijdag 20 april 2018 20:00 uur door te geven aan
de organisatie. Dit in verband met de veiligheid van de deelnemers in het geval van een calamiteit en
het eerlijk en ordentelijk laten verlopen van de prijsuitreikingen.
Indien dit niet of te laat gebeurt en de organisatie bemerkt dat een ander gestart is op jouw startnummer,
zal de organisatie € 25,= extra in rekening brengen.
5. Deelnemers nemen deel voor eigen risico. De Organisator verklaart geen aansprakelijkheid voor het
zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel,
tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
6. De Deelnemer dient de gehele wedstrijdafstand zelf af te leggen zonder externe hulpmiddelen als
bijvoorbeeld een fiets, auto of brommer. Indien blijkt dat de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van een
of meerdere ongeoorloofde hulpmiddelen zal tot diskwalificatie worden overgegaan.
7. De Organisator en de medische staf hebben het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de
wedstrijd te halen.
8. Instructies van politie, medische staf, Organisator en medewerkers van de Halve van Nijkerk moeten
direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg
hebben.
9. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens het evenement
onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Halve
van Nijkerk ontheffing verleend is.
10. De Organisator behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen, enkele afstanden
of de gehele Halve van Nijkerk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere
calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt
geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico.
2. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht
lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal
of schade aan eigendommen.
3. Indien ondanks het bepaalde in het tweede lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator
voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot
vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator
ter zake van die schade uitkeert.
4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande
mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de
Halve van Nijkerk.
5. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel
psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door
training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Halve van Nijkerk.
6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan
de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient
afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4 – Commerciële activiteiten
1. De Deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor
promotionele doeleinden van de Halve van Nijkerk of andere, door de Organisator georganiseerde
evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
2. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden
verstrekt worden voor mailingen. Deelnemers die hier schriftelijk of via internet bezwaar tegen maken
worden niet in het bestand opgenomen.
3. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator
zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
4. Het gebruik van de naam en het logo van de Halve van Nijkerk is voorbehouden aan haar partners
en sponsoren. Onrechtmatige gebruik van beeldmerken die toebehoren aan de Organisator zal mogelijk
rechtsvervolging ten gevolg hebben.