Algemene voorwaarden

Versie 7 april 2024

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Organisator: Stichting RUN033
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Bouw Logistics Halve van Nijkerk. Overal waar in dit reglement sprake is van Deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.

Artikel 1 – Algemeen

 1. De Deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan de algemene voorwaarden.
 2. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisator.

Artikel 2 – Deelname

 1. De Deelnemer mag slechts aan de Bouw Logistics Halve van Nijkerk deelnemen indien hij/zij het daartoe strekkende online inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
 2. Deelname aan de Bouw Logistics Halve van Nijkerk geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar mits dit wordt aangegeven bij organisatie.
 3. Wettelijk zijn wij niet verplicht om geld terug te storten of om het inschrijfgeld niet te incasseren bij een afmelding om wat voor reden dan ook. Een hardloopevenement is te vergelijken met een concert. Ben je ziek en je kunt niet naar een concert gaan, krijg je je geld niet terug. Echter, wij hanteren een soepelere regeling. Voor de Bouw Logistics Halve van Nijkerk kun je je tot en met 12 maart 2025 tegen € 4,50 administratiekosten afmelden. Bij een afmelding na 12 maart 2025 zullen wij geen geld meer terugstorten. Deelnemers die zich in de actieperiode van 6 april 2024 t/m 30 april 2024 inegschrven hebben en dus kans hebben gemaakt op de prijzen uit de verloting kunnen geen geld terugkrijgen na afmelding. Dit is een uitzondering op de regels beschreven in bovenstaande paragraaf.
 4. Deelnemer kan bij afmelding na 12 maart 2025 17:00 uur zijn of haar startnummer overdragen aan een ander. De Deelnemer is verplicht deze wijziging uiterlijk woensdag 2 april 2025 17:00 uur door te geven aan de organisatie. Dit in verband met de veiligheid van de deelnemers in het geval van een calamiteit en het eerlijk en ordentelijk laten verlopen van de prijsuitreikingen. Indien dit niet of te laat gebeurt en de organisatie bemerkt dat een ander gestart is op jouw startnummer, zal de organisatie € 30,- extra in rekening brengen.
 5. Deelnemers nemen deel voor eigen risico. De Organisator verklaart geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
 6. De Deelnemer dient de gehele wedstrijdafstand zelf af te leggen zonder externe hulpmiddelen als bijvoorbeeld een fiets, auto of brommer. Indien blijkt dat de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van een of meerdere ongeoorloofde hulpmiddelen zal tot diskwalificatie worden overgegaan.
 7. De Organisator en de medische staf hebben het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.
 8. Instructies van politie, medische staf, Organisator en medewerkers van de Bouw Logistics Halve van Nijkerk moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 9. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens het evenement onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Bouw Logistics Halve van Nijkerk ontheffing verleend is.
 10. De Organisator behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen, enkele afstanden of de gehele Bouw Logistics Halve van Nijkerk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.
 11. De deelnemer dient zich te allen tijde te houden aan de corona richtlijnen die vanuit de overheid zijn opgelegd en aan de richtlijnen die de organisatie heeft opgesteld waarover de deelnemers worden geïnformeerd.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico.
 2. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
 3. Indien ondanks het bepaalde in het tweede lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Bouw Logistics Halve van Nijkerk.
 5. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel
  psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door
  training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Bouw Logistics Halve van Nijkerk.
 6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4 – Commerciële activiteiten

 1. De Deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Bouw Logistics Halve van Nijkerk of andere, door de Organisator georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 2. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor mailingen. Deelnemers die hier schriftelijk of via internet bezwaar tegen maken worden niet in het bestand opgenomen.
 3. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
 4. Het gebruik van de naam en het logo van de Bouw Logistics Halve van Nijkerk is voorbehouden aan haar partners en sponsoren. Onrechtmatige gebruik van beeldmerken die toebehoren aan de Organisator zal mogelijk rechtsvervolging ten gevolg hebben.

Privacyverklaring

Privacyverklaring Bouw Logistics Halve van Nijkerk
1 december 2023

WE-link
Bellstraat 7
3861NP Nijkerk

info@we-link.nl
033-2003026

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Bouw Logistics Halve van Nijkerk. Op de website worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te gaan met onze privacyverklaring. Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

De Bouw Logistics Halve van Nijkerk is een hardloopevenement dat mede georganiseerd wordt door WE-link, organisatie- en adviesbureau op het gebied van sportevenementen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Deelnemers van het evenement
WE-link is de organisator van het hardloopevenement, de Bouw Logistics Halve van Nijkerk. Om deel te nemen aan het sportevenement vragen wij om diverse persoonsgegevens. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door WE-link opgenomen in een document. Met de inschrijving van een sportevenement gaat de deelnemer akkoord met de overeenkomst, waarin de deelnemer aan de organisator toestemming verleent tot het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van persoonsgegevens aan de organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer.

Daarnaast verleent de deelnemer met het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot het openbaar maken van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Website
Via de website www.halvevannijkerk.nl kan contact met ons worden opgenomen via een contactformulier voor vrijwilligers om zich in te schrijven. Bij het invullen van het contactformulier wordt gevraagd om een naam, mailadres, vereniging en relevante informatie voor het evenement. De persoonsgegevens zijn nodig om te kunnen reageren op het verstuurde contactformulier. Het verstuurde contactformulier komt terecht in de algemene mailbox van het evenement. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken.

Google Analytics
Voor de statistieken van de website www.halvevannijkerk.nl maken wij gebruiken van Google Analytics. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Binnen Google Analytics maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Alle verzamelde gegevens worden anoniem verwerkt. De optie om gegevens van Google Analytics te delen is uitgeschakeld en de cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google Analytics.

Rechten

Iedereen heeft recht op inzage, rectificatie en/of het wissen van de persoonsgegevens die over hem of haar zijn verzameld. Neem hiervoor contact met ons op via info@halvevannijkerk.nl. Bovendien heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Om bezwaar te maken kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder heb je het recht op overdracht van gegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Onderdeel van stichting Run#033
Halve van Nijkerk
Gevestigd in het kantoor van WE-link
Holkerstraat 46
3861 CE Nijkerk
033-2003027

info@halvevannijkerk.nl
KvK: 62511149
BTW-nummer: NL854846670.B01
Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

Contact informatie
Stichting Run033
Gevestigd in het kantoor van WE-link
Bellstraat 7
3861 NP Nijkerk
info@halvevannijkerk.nl
KvK: 60955260 BTW-nummer: NL854133859B01